Digital workplace: denk na over de mens voor je over technologie denkt

door | jun 18, 2018 | Latest News, Workplace | 0 Reacties

De mens vormt de kern van het bedrijf. En dus van de digital workplace. Vanzelfsprekend, vindt Pascale Van Damme, Vice President  & GM bij Dell EMC Com Belgium Luxembourg. Meer emoties en meer empathie leiden uiteindelijk immers tot meer creativiteit. 

Altijd de mens blijven zien. Met de komst van digital natives, die weinig op hebben met verticaal hiërarchische structuren en gewend zijn aan onmiddellijke uitwisseling en toegang tot informatie, hyperverbonden als ze zijn, die net zo goed kunnen werken op hun werkplek als op het terras van een café of thuis op de bank, heeft het bedrijf geen andere keuze dan zich anders te organiseren. En wel door meer open te staan voor wendbaarheid, een projectmatige benadering te bevorderen, meer open te staan ook voor het hele omringende ecosysteem – als antwoord op de cultuur van de nieuwe generaties. De digital workplace wordt zo een instrument bij strategie en management.

Maar eerst moeten we het eens worden over de definitie: wat is de digital workplace precies? Voor Pascale Van Damme, VP & GM van Dell EMC Belux, is dat een ruimte die mensen, organisatie en voorzieningen samenbrengt. De digital workplace is ook veel meer dan de technologie – je moet trouwens proberen met weinig tools toe te komen, maar die dan wél juist zoveel mogelijk laten presteren. Meer dan om de organisatie van het werk gaat het om een echt levensproject. Allereerst omdat het ‘fysieke’ kantoor verandert, werkplekken opener worden, telewerk zich ontwikkelt, de gewoonten diepgaand wijzigen. Ten tweede omdat de digital workplace mede de grenzen tussen persoonlijk en professioneel leven uitwist.

Vanuit het bedrijf gezien, aldus Pascale Van Damme, heeft de digital workplace andere doelstellingen: zijn vermogen vergroten om te reageren op veranderingen in zijn markten en activiteiten, zijn aantrekkingskracht vergroten, met name bij jongeren, zijn knowhow beter delen en doorgeven, de collectieve intelligentie en creativiteit beter mobiliseren om innovatie te stimuleren..

‘Tegelijk willen medewerkers anders gaan werken, of op zijn minst over de juiste middelen beschikken voor de taken die hun worden opgedragen. Ze willen efficiënter kunnen samenwerken in teams die steeds meer fysiek verspreid en multidisciplinair zijn. Ze willen de baas zijn over hun verbindingsmogelijkheden en toegang krijgen tot informatie van het bedrijf waar en wanneer ze die nodig hebben. Ze willen zowel op kantoor als van thuis of van bij een klant uit kunnen werken.’

ICT-kwesties – die vaak ten grondslag liggen aan de digital workplace – worden zo al snel achterhaald door strategische en maatschappelijke kwesties die veel verder gaan dan de keuze van een werkinstrument. Met andere woorden, technologie is niet meer dan één aspect van een algehele vernieuwing van werkmethoden en middelen.

Meer samenwerking met de machine

Via een groot onderzoek, uitgevoerd bij 3.800 leidinggevenden in samenwerking met het Vanson Bourne Institute, heeft Dell EMC een beeld gekregen van hoe het werk tegen 2030 zal worden georganiseerd en is het de relatie tussen mens en machine beter gaan begrijpen. Het is overduidelijk dat de relatie met de technologie evolueert. Werk moet dus absoluut anders vorm worden gegeven als bedrijven zich willen aanpassen aan een permanent veranderende omgeving, stelt Dell EMC nadrukkelijk. 82% van de respondenten denkt dat mens en machine in de komende vijf jaar in geïntegreerde teams zullen samenwerken. Wat dus betekent, nogmaals, dat de krachtsverhouding de tendens vertoont om te slaan in de richting van meer samenwerking met de machine – niet van meer afhankelijkheid.

Van daar is het maar één stap om je voor te stellen dat de moeilijkheden van vandaag de oplossingen van morgen zijn. Maar hoe die te zetten… Volgens het genoemde onderzoek denkt 26% van de leidinggevenden wereldwijd dat werknemers en machines nu al functioneren als geïntegreerde teams. ‘Daar ben ik persoonlijk niet van overtuigd. Onze samenleving is daar nog steeds niet op voorbereid. En daar hebben zowel onze regeerders als ons onderwijs een rol te spelen. Want als de machine bedoeld is om de mens te ontlasten, om diens taak opnieuw uit te vinden en niet de mens te vervangen, dan is er nog grote onduidelijkheid over de organisatie, en nog meer over de regelgeving.’

Over het algemeen zijn er in de wereld van het werk twee kampen als het over samenwerking tussen mens en machine gaat. Als we het rapport goed lezen, zijn er twee extreme zienswijzen in verband met de toekomst: de geleidelijk overbodig wordende mens, wat tot angst leidt, of de optimistische visie dat technologie onze grootste samenlevingsproblemen zal oplossen. Deze uiteenlopende opvattingen zouden het voor bedrijven moeilijk kunnen maken om zich voor te bereiden op een steeds veranderende toekomst en zouden zeker de inspanningen van leiders hinderen om schot in de zaak te krijgen.

In de tussentijd doen nieuwe technologieën zich gelden, zoals augmented reality en artificiële intelligentie. Wat betekent, nogmaals, dat de digitale werkruimte niet langer alleen bestaat uit werkgevers en medewerkers. Die laatsten werken samen om hun projecten uit te voeren en interageren met klanten en partners. Kortom, deze werkruimte bestaat steeds meer uit ‘virtuele medewerkers’, die niet in fysieke zin bestaan, maar toch een belangrijke rol in de organisatie spelen.

Hoewel artificiële intelligentie nog in haar kinderschoenen staat, is ze wel al geavanceerd genoeg om haar weg naar het bedrijfsleven te vinden, in de vorm van virtuele assistenten en, in sommige sectoren zoals het bankwezen, in de vorm van virtuele adviseurs. Als ingebouwde bots voor specifieke toepassingen steunen deze virtuele assistenten op AI-machines en machinaal leren om vragen over basale onderwerpen te beantwoorden.

Human first !

En de mens? ‘Beknibbel niet op de toekomst van de mensheid, humaniseer het bedrijf, aan technologische hulpmiddelen om dat te doen is er beslist geen gebrek,’ zegt Pascale Van Damme. Zo te horen is het de mens die de doorslag zal geven. De uitdaging van de digitale transformatie zit eerst en vooral bij de mens – daarná kan men het hebben over mobiliteit, data of verbinding. Als belangrijke actor en ambassadeur van het bedrijf ontpopt de medewerker zich als een superster op het snijpunt van marketingoverwegingen, menselijke relaties en informatietechnologieën.

‘Technologie moet een verlengstuk van de mens worden,’ zegt Pascale Van Damme. ‘De relatie tussen bedrijf, mensen en technologie moet optimaal zijn. In die zin zal technologie steeds meer deel gaan uitmaken van ons leven.’

Grotere aandacht voor het menselijke aspect in de microkosmos van het ondernemerschap is een fundamentele maatschappelijke verantwoordelijkheid. En wie mens zegt, die zegt empathie, waarmee bedoeld wordt het begrijpen van de gevoelens en emoties van een ander individu, zelfs van diens niet-emotionele zijnsvormen, zoals zijn overtuigingen. Empathie leidt tot een verzoenend en constructief evenwicht doordat het ertoe uitnodigt een veelheid van gezichtspunten, ervaringen en analyses, waar ze ook vandaan komen, te begrijpen en te omhelzen en zich die eigen te maken. Empathie ligt ten grondslag aan het begrip van gewoonten, van gebruikers, kortom aan design thinking, verzekert Pascale Van Damme. Empathie gaat verder dan een analyse die de gebruiker als proefpersoon beschouwt; ze stelt ons ertoe in staat onszelf in hem te verplaatsen in al zijn complexiteit, in al zijn menselijkheid.

In deze wereld van mobile first en cloud first, wat de sector een beetje te makkelijk rondtoetert, legt Pascale Van Damme de nadruk op human first! Vandaar dat de begeleiding van de verandering zo belangrijk is. Deze transformatie begint bij de overtuiging van het management en loopt dan door in opleiding en ‘evangelisatie’. De schotten tussen management en teams moeten beslist neergehaald worden en het doorbreken van het hokjesdenken moet het parool zij

Laten we het over creativiteit hebben

Bedrijfs-IT heeft de slechte reputatie zowel de toegang ertoe als de creativiteit aan banden te leggen. Maar als medewerkers de instrumenten hebben die ze nodig hebben om toegang te krijgen tot informatie, en wel op die manier die ze zelf verkiezen, ongeacht de locatie of het apparaat, neemt de betrokkenheid toe, evenals de productiviteit, en is de tevredenheid hoog.

‘De grootste aandacht moet niet uitgaan naar het implementeren van een tool, maar naar het gebruik ervan. In de heersende organisatorische, maar ook juridische context gebruiken we hem echter slecht. We zouden veel meer kunnen doen met dezelfde tool, en het vooral ook veel beter kunnen doen!’ zegt Pascale Van Damme. Daartoe is het noodzakelijk werk te maken van het gebruik, te achterhalen wat minder goed werkt en de manieren van werken te wijzigen. De overheid zou ook eens opnieuw moeten kijken naar onze relatie tot werk.

Bedrijven die hun 21ste-eeuwse personeel voorzien van 20ste-eeuwse technologie zullen de grootste talenten hun neus voorbij zien gaan. Om talent vast te houden moet het digitale denken worden aangemoedigd. Dell EMC hamert erop in zijn rapport: de juiste technologie voor wendbaar en flexibel werken is niet langer een kwestie van ‘leuk, goed geregeld’, het is een noodzaak.