‘De hoofdstad van Europa dreigt de enige plaats in Europa te worden waar de uitrol van nieuwe technologieën onmogelijk wordt, ten nadele van de consument’. Proximus, Mobistar, BASE Company en hun respectieve CEO’s -Dominique Leroy, Jean-Marc Harion, Jos Donvil – komen vandaag vrijdag 12 juni 2015 samen om de aandacht te vestigen op de onmogelijke keuze die de telecomsector in Brussel dreigt te moeten maken.

De operatoren die in Brussel actief zijn hebben deze week via de pers vernomen dat de Brusselse regering een nieuwe taks wil heffen op de mobiele telefonie-infrastructuur op het grondgebied van het Gewest. Met deze taks wil het Gewest een jaarlijkse opbrengst van 10 miljoen EUR voor zijn budget verzekeren. Ze zou de gemeenten ook de mogelijkheid laten om een taks voor eenzelfde bedrag te heffen, waardoor de sector jaarlijks in totaal dus 20 miljoen EUR zou moeten ophoesten. Gecombineerd zouden de Waalse en Brusselse taksen voor de sector een jaarlijkse bijkomende bijdrage van 70 miljoen EUR betekenen.

Een verrassende tegenstrijdigheid

De operatoren zijn over dit project nooit geraadpleegd. Een dergelijke beslissing zou verrassen, omdat ze volledig in strijd zou zijn met de wil van de Brusselse regering om ‘van Brussel een digitale hoofdstad te maken’ (Gewestelijke beleidsverklaring, blz. 16).

De mobiele operatoren dragen nu al substantieel bij tot de ‘collectieve inspanning’. Elk jaar stort de sector immers al meer dan 300 miljoen EUR aan vennootschapsbelasting en jaarlijkse lasten aan de Schatkist. Daarnaast is sinds 1995 al meer dan 2 miljard EUR naar de overheid gevloeid via licenties voor het gebruik van het spectrum en allerlei heffingen, naast de zware investeringen die de drie mobiele operatoren sinds meer dan 20 jaar op het hele grondgebied hebben doorgevoerd.

Brussel, dat wespennest …

Alleen al in Brussel hebben Proximus, Mobistar en BASE Company in 2014 samen niet minder dan 65 miljoen EUR geïnvesteerd om hun mobiele telefonie-infrastructuur uit te bouwen. De taks die wordt overwogen, zou overeenkomen met maar liefst 30% van de jaarlijkse investeringen in Brussel.

Toppunt van de situatie: een nieuwe taks op diezelfde infrastructuur zou kaderen in een context waar het Brusselse Gewest de sector nog altijd een emissienorm (6 Volt/m) oplegt die 50 maal strenger is dan de OMS-aanbevelingen. Een norm die de mobiele operatoren ertoe verplicht het aantal nodige – en dus belastbare – sites te verhogen, om 4G en in de toekomst 5G te kunnen uitrollen.

Belasten of innoveren: een keuze dringt zich op

Als het Brusselse Gewest zou vasthouden aan zijn plan om de mobiele telefonie-infrastructuur te belasten, zal de operator die het meest investeert de facto degene zijn die het meest wordt belast. Brussel moet hier goed begrijpen dat het in fine niet alles kan hebben.

‘Een dergelijke taks zou niet het product van een economische activiteit schaden, maar wel de investering dieaan de basis ervan ligt. Hij zou een rechtstreekse belemmering zijn voor de mobiele communicatie, een vande elementen die de hele economische, toeristische en sociale activiteit structureren, en dit in de hoofdstad van Europa’, aldus de CEO’s van de drie mobiele operatoren.

‘Wij roepen de Brusselse regering daarom op actie te ondernemen die daadwerkelijk strookt met de prioriteiten die ze heeft aangekondigd, en in plaats van een dergelijke taks op te leggen, te werken aan een context die gunstig is voor innovatie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën’, besluiten ze.