Moeten robots een eigen persoonlijkheid krijgen ?

door | dec 4, 2017 | Non classé | 0 Reacties

Wie zal het laatste woord hebben, de mens of de robot? Nu robots meer en meer autonoom gaan functioneren in een gesloten of open omgeving, dringt zich de vraag op welk recht op robots van toepassing is.

Dankzij de robotica is het ontstaan van een nieuwe soort ‘wezens’ goed op weg om realiteit te worden. Met de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie zijn robots vandaag veel meer dan alleen maar automaten. Hun toenemende capaciteiten maken ze in staat om echt samen te werken met de mens. Moeten we daarover ongerust zijn? Of is het een goede zaak?

In elk geval rijzen er een aantal belangrijke ethische maar ook juridische vragen ten aanzien van de geweldige uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden. Want in zekere zin is de wereld van de robots al een realiteit. Robots van een nieuw soort zijn al ingebouwd in onze smartphones, onze auto’s en onze leefruimte. Welke risico’s nemen we door vertrouwen te stellen in deze ‘vlees geworden software’? Vandaar het idee om ze een specifiek juridisch statuut toe te kennen.

Dat debat is al enkele jaren aan de gang maar de hamvraag is of robots alleen rechten moeten krijgen verbonden aan hun gebruik of ook rechten als autonome persoonlijkheid? Dat is een filosofische vraag zullen sommigen zeggen. Het neemt niet weg dat we ons leven zullen moeten organiseren met algoritmen en robots. En we zullen niet alleen de robots moeten beschermen maar ook de robotmens, een nieuwe kunstmatige soort die aan het ontstaan is en een juridische omkadering nodig heeft.

Toen in de 19de eeuw het kapitalistische aandeelhouderschap vorm kreeg in een rechtspersoon om gezamenlijke investeringen mogelijk te maken, heeft men een aparte persoonlijkheid gecreëerd die verschilt van de rechtspersoonlijkheid van elke vennoot. Laten we op analoge manier de robotpersoonlijkheid creëren, een nieuwe soort voorzien van een naam, een nummer, een IP-adres, enz. Robots zijn immers geen machines zoals andere. Om Kate Darling te parafraseren, een robot is geen broodrooster. En ook geen werktuig of een prothese. Maar wel een metgezel van de mens.

Europa heeft dat goed begrepen. In een resolutie van meer dan 26 bladzijden die op 16 februari 2017 werd goedgekeurd en die “aanbevelingen aan de Commissie betreffende regels inzake burgerlijk recht voor robotica” bevat, heeft het Europees Parlement uitdrukkelijk aan de Europese Commissie gevraagd om een voorstel van richtlijn te presenteren over regels inzake burgerlijke recht voor robotica waarin op termijn de creatie wordt voorzien van een specifieke rechtspersoonlijkheid voor robots, “opdat minstens de meest geavanceerde autonome robots kunnen worden beschouwd als verantwoordelijke elektronische personen” en dat “rechtspersoonlijkheid wordt toegekend aan elke robot die autonome beslissingen neemt of die op zelfstandige wijze interageert met derden.”

Het is opmerkelijk dat het Europees Parlement met deze stemming vooruitloopt op de lidstaten, maar ook op de maatschappelijke vraag. Bovendien zal deze verwoording van een belangrijke maatschappelijke uitdaging door Europa ertoe bijdragen om de angst voor robots weg te nemen, hun ontwikkeling te bevorderen en ze maatschappelijk aanvaardbaar te maken. Het Europees Parlement, zijn commissie juridische zaken en zijn Luxemburgse afgevaardigde Mady Delvaux verdienen felicitaties voor hun initiatief om een routeplan te hebben uitgetekend dat moet leiden tot een juridische omkadering van de ‘robot-persoon’.